Raška reka izvire iz pećine ispod krečnjačkog odseka brda Golač, 15 km zapadno od Novog Pazara i u neposrednoj blizini manastiraSopoćani. Pećinski ulaz se nalazi na apsolutnoj nadmorskoj visini od 726 m ivisok je 10 metara.
(Gavrilović i Dukić, 2002)
Na vodni režim sliva reke Raška utiču i planine Rogozna (1479 m) iGolija (1833m) na koju se sneg zadržava sve do aprila. Dužina reke od izvora do ušća u Ibar kod grada Raške je 39km

Raška je leva pritoka Ibra u Raškoj oblasti u Srbiji. Duga je 60 km. Izvire, južno od manastira Sopoćani, jakim vrelom iz male pećine u blizini kontakta trijaskih krečnjaka i paleozojskih škriljaca.Od vodenih tokova najveći značaj ima rijeka Raška sa površinom sliva rod 1193km2 . Ukupna dužina vodotokova iznosi 879,500km. Na svakom kvadratnom kilometru sliva ima 737m vodenih tokova. U Rašku se ulivaju rijeke: Jošanica, Ljudska, Deževska, Trnavica, Slatinska, Izbička, Kukavička. U prosjeku se na sliv Raške izluči godišnje oko 750 mm vode, sa planine Rogozne i Golije je uticaj padavna preko 100mm zbog snježnog pokrivača koji se zadržava do aprila. Najniži vodostaj je u julu i septembru, a najviši u novembru i martu. Najviša širina rijeke je u donjem toku i iznosi 10m, a najviša dubina 1,50m. Ukupna dužina rijeke iznosi 36km. Vrelo Raške je na granici škriljca i krečnjaka. Njegova izdašnost iznosi 23/sek. Glavnina vode je kaptirana za hidrocentralu Ras dovodnim tunelom od 4,5 km dužine. Reka “ Raška“ se rađa na padinama Pešterske visoravni,u blizini manastira

Izvor-raske2

Sopoćani,negde na oko 17 km zapadno od Novog Pazara. Na samom izvoru je „hladna kao led“ sa temperaturom koja ne prelazi 8 (osam)*C stepeni Celzijusovih. U prvih par kilometara svog toka bogata je potočnom pastrmkom, uglavnom sitnijim
primercima. Raška je leva pritoka reke Ibar. Od izvora do uliva u reku Ibar duga je oko 42 km. Izvire, južno od manastira Sopoćani, jakim vrelom iz male pećine u blizini kontakta trijaskih krečnjaka i paleozojskih škriljaca. Vrelo je kaptirano za hidrocentralu
Ras, koja je puštena u rad 1953. Najpoznatije pritoke reke Raške su Sebečevska, Ljudska, Jošanica i reka Deževska. Na obalama reka Raške i Jošanice smešten je grad Novi Pazar. Reka Raška je dosta pristupačna za sportski ribolov osim u prvih par kilometara svoga toka, odnosno od izvora pa do izletišta zvanog Pazarište, gde pristup samoj reci onemogućava bujna vegetacija, koja ujedno predstavlja i prirodnu barijeru zahvaljujući kojoj u ovom delu reke još uvek obitava autohtona potočna pastrmka. Malo nizvodno od
pomenutog izletišta nalazi se i nekada jedan od najvećih ribnjaka kalifornijske pastrmke u Evropi, vlasništvo firme „Vojin Popović“…