Skip to main content

Obrazovanje

U okviru javno-socijalne infrastrukture Novog Pazara, veoma važnu ulogu zauzima ob­ra­zo­vanje. U opštini postoje institucije koje se bave predškolskim, osnovnim, srednjim i visokim ob­razovanjem.<

Predškolsko obrazovanje

U opštini postoje tri institucije predškolskog obrazovanja (obdaništa i jaslice), koje su smeštene u samom gradu. Usluge trenutno koristi oko 1.450 dece, od kojih je 939 na bo­rav­ku dužem od 9 h. U seoskom području je očigledan nedostatak, kao i adekvatan geografski razmeštaj  in­s­ti­tu­ci­ja koje se bave predškolskim obrazovanjem.

Naziv osnovne škole

Bratstvo, Jovan Jovanović Zmaj, Rifat Burdžević Tršo, Vuk Karadžić, Stefan Nemanja, Desanka Maksimović, A. S. Leso, Djura Jakšić, Rastko Nemanjić Sava, Jošanica, Dositej Obradović
U Naselju Novi Pazar postoji 6 osnovnih škola koje pohađa 8.882 đaka. Na ruralnom pod­ruč­ju pos­­toji 5 osnovnih škola, koje ukupna broje 2.968 đaka. Ove škole imaju i isturena ode­lje­nja po pojedinim selima, koja imaju od dva, pa do skoro 600 đaka kao što je u naselju Mur.
Takođe treba napomenti i da u Novom Pazaru funkcioniše niža muzička škola „Stevan Mok­ra­njac“ sa 396 đaka, kao i specijalna škola u Novopazarskoj banji.
Imajući u vidu demografski trend depopulacije seoskih sredina, u pojedinim selima se čet­vo­ro­razredna odeljenja osnovnih škola gase.
U osnovnim školama u opštini Novi Pazar zaposlen je 701 nastavnik i 201 nenastavni radnik. Osnovne škole imaju zadovoljavajuće kapacitete vezane za ljudske resurse. Ev­en­tu­al­ne promene i problemi mogu nastati iz racionalizacije postojeće mreže osnovnih škola, pre sve­ga u ruralnom području.

Srednje obrazovanje

Gimnazija, Ekonomska, Tehnička škola, Škola za dizajn tekstila i kože, Medicinska škola

U opštini Novi Pazar postoji pet srednjih škola koje imaju 4.796 đaka. Medicinska škola pred­stavlja izdvojeno odeljenje Medicinske škole iz Kraljeva.
Sve ustanove su locirane u samom gradu Novom Pazaru, i ne postoje isturena odeljenja u ru­ralnom području. Postojeća mreža srednjih škola otežava efikasno obrazovanje učenika koji žive u udaljenim delovima opštine. Ovaj problem je posebno izražen tokom zimskog pe­r­i­o­da, zbog neprohodnosti lokalnih seoskih puteva.
U okviru srednjoškolskog obrazovanja, postoji velika razvovrsnost obrazovnih profila, koji se sva­ke upisne godine usklađuje sa potrebama identifikovanim u Zavodu za za­po­š­lja­va­nje.
U srednjim školama radi 378 nastavnika i 88 nenastavnih radnika. Kreiranje novih ob­ra­zov­nih profila znači i potrebu za zapošljavanjem novih nastavnih kadrova, što može da pred­stav­lja značajan problem u razvoju obrazovanja opštine. Eventualne izmene mogu nas­ta­ti i kao posledica sprovođenja reforme obrazovanja Republike Srbije.
Osim toga, u Novom Pazaru radi Gazi Isa Begova medresa kao srednješkolska ustanova.
Medresu pohađa 276 učenika, do sada je diplomiralo 262, a u vaspitnom procesu učestvuje 77 zaposlenih (54 profesora i vaspitača i 23 lica tehničkog osoblja).

Visoko obrazovanje

Univerzitet u N. Pazaru, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Fakultet za islamske studije, Internacionalni univerzitet

U opštini Novi Pazar postoje dva univerziteta od kojih je jedan privatni, a drugi državni. Pored toga postoje i Fakultet za trgovinu i bankarstvo i Fakultet za islamske studije. Po­da­ci u tabeli odnose se na školsku 2006/2007. godinu. Ukupan broja upisanih studenata na državnom Univerzitetu u Novom Pazaru i Fakultetu za trgovinu i bankarstvo je 730, a obe institucije zapošljavaju 115 profesora.
Fakultetska na­stava se obavlja i na isturenim odeljenjima fakulteta i viših škola iz drugih univerzitetskih cen­tara poput Beograda, Kragujevca, Niša i Prištine.
Fakultet za islamske studije je osnovan kao obrazovna institucija u okviru verske zajednice, a njen osnivač je Sabor islamskih zajednica u Srbiji.
U okviru internacionalnog univerziteta aktivni su fakultet humanističkih nauka, fakultet za  informatiku i IT, fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju i pravni fakultet.
Na Filozofskom fakultetu studira trenutno 38 studenata, na Pravno-ekonomskom 157, na Fakultetu tehničkih nauka 27, dok na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo univerziteta Braće Karić studira 408 studenata
Fakultet za islamske studije ima 2 smera: islamska teologija i islamska pedagogija.

Specijalne škole

U opštini Novi Pazar ne postoje zasebne specijalne škole, vec su u okviru tri ustanove or­ga­ni­zo­vana specijalna odeljenja (13 odeljenja sa 53 učenika):
Osnovna škola „Desanka Maksimović”
Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj”
Srednja škola za dizajn, tekstil, kožu i obuću
Do sada je 11 osoba završilo specijalnu školu.
U opštini Novi Pazar ne postoje ustanove koje se bave aspektom neformalnog obrazovanja.
zvor: Školske ustanove u opštini  Novi Pazar