Skip to main content

Odluka o odredjivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti

Rešenje o imenovanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj („Službeni glasnik RS“, broj 41/2010 i 103/2010).

Pravilnik o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za pružanje usluga u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu („Službeni glasnik RS“, broj 41/2010) – važi za kategorizaciju kuća, apartmana, soba i seoskog turističkog domaćinstva;

Izjava o ispunjenosti minimalnih tehničkih i sanitarno-higijenskih uslova za pružanje usluga u domaćoj radinosti.

Izjava o ispunjenosti minimalnih tehničkih i sanitarno-higijenskih uslova za pružanje usluga u seoskom turističkom domaćinstvu.

Kategorizacija kuća

Izjava o ispunjenosti standarda propisanih za određivanje kategorije kuća.

Standardi za razvrstavanje kuća

Kategorizacija apartmana

Izjava o ispunjenosti standarda propisanih za određivanje kategorije apartmana.

Standardi za razvrstavanje apartmana.

Kategorizacija soba

Izjava o ispunjenosti standarda propisanih za određivanje kategorije soba

Standardi za razvrstavanje soba.

Kategorizacija seoskog turističkog domaćinstva

Izjava o ispunjenosti standarda propisanih za određivanje kategorije seoskog turističkog domaćinstva.

Standardi za razvrstavanje seoskog turističkog domaćinstva.

Zakon o turizmu („Službeni glasnik RS“, broj 36/09 i 88/10);