Skip to main content
VestiObaveštenja

Postupak javne nabavke male vrednosti (poziv i dokumentacija)

By 21. septembar 2015.septembar 30th, 2022No Comments2 min read

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

Naziv naručioca: Turistička organizacija Novi Pazar

Adresa naručioca: 28. novembra br.27, 36300 Novi Pazar

Internet stranica naručioca: www.tonp.rs

Vrsta naručioca: Ustanova

Vrsta postupka javne nabavke: Postupak javne nabavke male vrednosti

Vrsta predmeta: Radovi

Radovi: Tekuće održavanje manastira Đurđevi stupovi u Novom Pazaru, broj 022-43/15; 45454000 radovi na rekonstrukciji.

Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Sa Portala javnih nabavki i sa internet stranice Turistička organizacija Novi Pazar (www.tonp.rs) i preuzimanjem u Gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove Odsek za javne nabavke kancelarija br.48.

Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude: Ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom “Ponuda broj 022-43/15; – Tekuće održavanje manastira Đurđevi stupovi u Novom Pazaru – Ne otvarati” na adresu: Gradska uprava Novog Pazara, Stevana Nemanje br.2, 36300 Novi Pazar, Odsek za javne nabavke ili lično u zgradi Gradske Uprave u prizemlju – Uslužni centar šalter br.2. Na drugoj strani koverte, ponuđač upisuje svoje podatke i broj telefona. Ponuđač je u obavezi da overi pečatom svoje firme drugu stranu koverte u kojoj je ponuda. Rok za podnošenje ponuda je 01.10.2015.god. do 14.00 časova.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će biti obavljeno 01.10.2015.god. u Gradskoj upravi u kancelariji br.48 II sprat u 14,15 časova. Otvaranje ponude je javno za sva zainteresovana lica. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda. Aktivno učešće prilikom otvaranja ponuda imaju pravo samo ovlašćeni predstavnici pristiglih blagovremenih ponuda. Rok za donošenje odluke: 10 dana od dana otvaranja ponuda. Kontakt: Odsek za javne nabavke, tel:020/313-644 lok:148

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – Konkursna dokumentacija br.022-43-15