UČEŠĆE TO NOVI PAZAR NA SAJMU TURIZMA U ISTANBULU – EMITT

 TO Novi Pazar će uz pomoć lokalne samouprave po drugi put  nastupiti na Sajmu turizma u Istanbulu, jednom od pet najvećih sajmova na svetu, u periodu od 28.01. do 31.01.2016.godine.

Predstavljanje celokupne  turističke ponude i turističke privrede grada Novog Pazara  će biti realizovano na štandu TO Srbije, gde će još nastupiti TO Beograda i TO Novog Sada pod sloganom „SRBIJA – JEDINSTVENA DESTINACIJA ZA ODMOR“.

google.rs emitt_logo

Zahvaljujući velikoj podršci Nacionalne turističke organizacije Srbije, TO Novi Pazar će u petak 29. januara od 14. časova u pres – sali Sajma, u saradnji sa dijasporom, imati posebnu prezentaciju u vidu degustacije tradicionalne kuhinje i promocije kulture i običaja našeg kraja spletom folklornih igara

U ime TO Novi Pazar se zahvaljujem i veoma nam je drago što su TO Srbije  i TO Beograda prepoznali u nama pravog i ozbiljnog  partnera za objedinjen-zajednički  nastup u cilju promocije Srbije kao  turističke destinacije sa svojim specifičnostima i posebnostima u cilju povećanju broja posete turista iz Turske Srbiji, Novom Pazaru  i ovom delu regiona.

Ovom prilikom  pozivamo i sve one koji se u periodu od 28.01. do 31.01.2016.godine  nađu u Istanbulu da posete zajednički štand Srbije u Hali 2.

 

 

Novi Pazar                                                       Direktor  TO Novi Pazar

26.01.2015.                                              master ekonomista Ljiljana Lešević

 

Dočekajmo zajedno Novu 2016. godinu sa grupom „Miligram“

 

google.rs zetra

Pozivam svoje sugradjane, koji se odluče za proslavu Nove godine na otvorenom, da u novogodišnjoj noći na gradskom šetalištu u organizaciji grada
prisustvuju koncertu grupe „Miligram“ s početkom u 21 čas. Očekujemo veliki broj turista iz zemlje i inostranstva i garantujemo dobru zabavu.

U svoje ime i u ime TO Novi Pazar svim sugradjanima čestitam predstojeće novogodišnje i božićne praznike uz želje da nam predstojeća 2016. godina u svakom
pogledu bude lepša i bolja od prethodne.

S poštovanjem direktor TO Novi Pazar

master ekonomista Ljiljana Lešević

Postupak javne nabavke male vrednosti (poziv i dokumentacija)

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

Naziv naručioca: Turistička organizacija Novi Pazar

Adresa naručioca: 28. novembra br.27, 36300 Novi Pazar

Internet stranica naručioca: www.tonp.rs

Vrsta naručioca: Ustanova

Vrsta postupka javne nabavke: Postupak javne nabavke male vrednosti

Vrsta predmeta: Radovi

Radovi: Tekuće održavanje manastira Đurđevi stupovi u Novom Pazaru, broj 022-43/15; 45454000 radovi na rekonstrukciji.

Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Sa Portala javnih nabavki i sa internet stranice Turistička organizacija Novi Pazar (www.tonp.rs) i preuzimanjem u Gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove Odsek za javne nabavke kancelarija br.48.

Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude: Ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom “Ponuda broj 022-43/15; – Tekuće održavanje manastira Đurđevi stupovi u Novom Pazaru – Ne otvarati” na adresu: Gradska uprava Novog Pazara, Stevana Nemanje br.2, 36300 Novi Pazar, Odsek za javne nabavke ili lično u zgradi Gradske Uprave u prizemlju – Uslužni centar šalter br.2. Na drugoj strani koverte, ponuđač upisuje svoje podatke i broj telefona. Ponuđač je u obavezi da overi pečatom svoje firme drugu stranu koverte u kojoj je ponuda. Rok za podnošenje ponuda je 01.10.2015.god. do 14.00 časova.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će biti obavljeno 01.10.2015.god. u Gradskoj upravi u kancelariji br.48 II sprat u 14,15 časova. Otvaranje ponude je javno za sva zainteresovana lica. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda. Aktivno učešće prilikom otvaranja ponuda imaju pravo samo ovlašćeni predstavnici pristiglih blagovremenih ponuda. Rok za donošenje odluke: 10 dana od dana otvaranja ponuda. Kontakt: Odsek za javne nabavke, tel:020/313-644 lok:148

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – Konkursna dokumentacija br.022-43-15

Novi Pazar u najpoznatijem turističkom vodiču na engleskom jeziku – Eyewitness Guide

Turistička organizacija Srbije učestvuje u  izdavanju najpoznatijeg turističkog vodiča Eyewitness Guide na engleskom jeziku u izdanju renomiranog izdavačka DK (Dorling Kindersley) iz Londona.

Turistički potencijali Novog Pazara naći će se sledeće godine u istoimenom turističkom vodiču. Tim povodom u Novom Pazaru boravio je autor turističkih vodiča i jedan od urednika gdin Matt Willis, čiji je domaćin bila Turistička organizacija Novi Pazar. On je prvi put u ovom gradu i rekao je da je fasciniran pozitivnom energijom koja vlada u Novom Pazaru, pa će, kako je istakao, značajan deo vodiča koji će se naći na policama u knjižarama u celom svetu biti posvećen kulturi, hrani, običajima i kulturno istorijskim spomenicima upravo iz Novog Pazara.

Gdin Matt je posetio naše najatraktivnije turističke ambijentalne celine  i upoznao se sa kompletnom turističkom ponudom, domaćom kuhinjom i smeštajnim kapacitetima. Ovim je Turistička organizacija Novi Pazar zaokružila promociju turističkih potencijala Novog Pazara u izdanjima turističkih vodiča na najzastupljenijim svetskim jezicima.

Pogledajte prilog RTVNP:

facebook.com 11903864_10207898844971787_6197023607102092518_n